KAS MES ESAME

 

Lojolos Andalūzijos universitetas

Projekto koordinatorius

yra aukštojo mokslo institucija, priklausanti pasauliniam Jėzaus Draugijos universitetų tinklui (iš viso 338 visame pasaulyje). Įkurtas 2010 m., šis universitetas paveldėjo daugiau nei 50 metų gyvuojančios savo pirmtakės ETEA verslo mokyklos dėstymo ir tyrimų patirtį.

Moksliniai tyrimai labiausiai yra orientuoti į vietinės plėtros, žemės ūkio, pagalbos vystymuisi, socialinių paslaugų, psichologijos, inžinerijos ir verslo valdymo metodų sritis. Universitete taip pat veikia mokslinių tyrimų institutas, susijęs Lojolos Andalūzijos universiteto subjektas, vadinamas ETEA Fondu (angl. ETEA Foundation), didžiausią dėmesį skiriantis bendradarbiavimui vystymosi labui. Šiam tikslui įgyvendinti Lojolos Andalūzijos universitetas turi daugiau nei 250 tyrėjų.

Visuminį Lojolos Andalūzijos universiteto tikslą galima apibrėžti taip:

 • Ugdyti vyrus ir moteris kompetentingais specialistais ir atsakingais piliečiais.
 • Vykdyti tyrimus, siekiant suteikti visuomenei naudingų žinių ir taip prisidėti prie jos vystymosi.
 • Įkvėpti iniciatyvas, kylančias iš Jėzaus Draugijos ir vedančias į teisingesnę visuomenę.
 

Universitetas turi šiuos administracinius organus:

 • Patikėtinių tarybą, kuri yra universiteto sprendimus priimantis organas, Rektorių ir prorektorius, kurie sudaro valdymo organą,
 • Vykdomąjį komitetą, kurį sudaro įvairių valdymo sričių vadovai,
 • Generalinį sekretoriatą, kuris atlieka administracines užduotis,
 • Katedras, kuriose profesoriai-tyrėjai plėtoja savo dėstymo veiklą ir vykdo mokslinių tyrimų projektus.
 • Doktorantūros mokyklą, atsakingą už su trečiosios pakopos studijomis susijusią politiką ir jos formavimą.
 

Visi darbuotojai yra daktaro laipsnį turintys tyrėjai ir dėstytojai, su ilgamete patirtimi ir kompetencijomis žiniasklaidos įmonėse. Jų tyrimai yra orientuoti į pozityvią komunikaciją, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, klaidingas naujienas, žaidybinimą, audiovizualinį turinį, kūrybiškumą, reklamą ir viešuosius ryšius. Be to, šie tyrėjai ir dėstytojai dalyvavo nacionaliniuose ir europiniuose I+D projektuose, susijusiuose su mokymusi internetu arba žiniasklaidos poveikiu jauniems žmonėms.

Adriana

García Lupato

Paula

Herrero Diz

David

Varona Aramburu

José Antonio

Muñiz-Velázquez

Javier

Lozano Delmar

Pedro

Rivas Nieto

Irene

García Lázaro

Fernando

Delage

Alejandro

Tapia

Milagrosa

Sánchez-Martín

Marta

Pérez-Escolar

Pilar

Aguilar

INCOMA

INCOMA yra specializuota mokymo agentūra, dirbanti su tarptautinio pobūdžio projektais, plėtojanti iniciatyvas ir idėjas, siekiant palengvinti mobilumo mainus ir gerinti piliečių mokymo lygį. Šią agentūrą 2003 m. Sevilijoje įkūrė grupė žmonių, kurie patys anksčiau buvo ES finansuojamų švietimo programų gavėjai.

INCOMA veikla visų pirma apima mobilumo ir tyrimų projektų kūrimą, taip pat gerosios patirties perdavimą ir keitimąsi ja (tiksliniai segmentai yra grupės, kurioms gresia atskirtis, pvz., bedarbiai jauni žmonės, moterys ir migrantų bendruomenė).

Per savo 15 metų istoriją INCOMA išaugo ir šiuo metu dirba su partneriais ir klientais iš daugumos Europos šalių. Agentūra taip pat bendradarbiauja su kitomis pasaulio šalimis už Europos ribų per paslaugas, kurias teikia INCOMA grupė (kurią, be konsultavimo agentūros, sudaro kalbų akademija, besispecializuojanti ispanų kalbos mokymu užsieniečiams).

Be to, INCOMA identifikuoja save su pagrindinėmis ES vertybėmis, tokiomis kaip demokratija, socialinis teisingumas ir pagarba mažumų kultūroms, užtikrindama, kad savo projektais visada skatintų europinį sąmoningumą.

Juan

Guerrero

Candela

Valcárcel

Carlos

Pallero

Pilar

Naranjo

Pagella Politica (PP)

Pagella Politica (PP) buvo įkurta 2012 m. ir yra pagrindinis projektas Italijoje, skirtas politinių faktų tikrinimui. Projekto misija – patikrinti politikų ir visuomenės veikėjų teiginius, naudojant viešai prieinamus ar konkrečiai paprašomus duomenis, faktus ir skaičius. Platesnis tikslas – skatinti didesnį politinio diskurso objektyvumą ir užtikrinti, kad visuomenės veikėjai būtų atsakingi už savo pareiškimus. 2020 m. balandžio mėn. PP taip pat pradėjo atskirą projektą „Facta“, kurio tikslas – demaskuoti žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose skleidžiamą melagingą ir klaidinančią informaciją.

PP bendradarbiauja su daugybe žymių partnerių nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu šiuose projektuose ir įmonėse:

 • Italijos nacionalinis transliuotojas RAI. Bendradarbiavimas prasidėjo 2013 m., o „Pagella Politica“ pateikė TV segmentą apie faktų tikrinimą įvairiose politinėse diskusijose.
 • Italijos naujienų agentūra AGI. Nuo 2016 m. PP yra AGI faktų tikrinimo skyriaus kuratorė, kasdien rengianti straipsnius ir vaizdo įrašus.
 • Facebook. 2018 m. vasario mėn. PP buvo pasirinkta socialinės žiniasklaidos platformos kaip Italijos partnerė programai prieš klaidingų naujienų skleidimą jos kanaluose.
 • Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas (IFCN). Kaip viena iš dviejų vienintelių IFCN principų kodeksą pasirašiusių italų atstovų, PP yra aktyvi gyvybingos tarptautinės faktų tikrintojų bendruomenės dalis.
 • PP yra viena iš penkių Europos partnerių, sudarančių Socialinės Observatorijos dėl Dezinformacijos ir Socialinės Žiniasklaidos Analizės (SOMA) konsorciumą. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 metais pagal programą „Horizontas 2020“.
 • PP buvo „FactCheckEU“ aljanso, pirmosios Europoje minios tikrinimo platformos, kurią sukūrė IFCN Europos nariai, siekiant kovoti su dezinformacija prieš 2019 m. Europos Parlamento rinkimus, narė.
 
 • PP yra IFCN „Faktų tikrinimo inovacijų iniciatyvos“ laimėtoja, inovaciniams projektams, naujiems formatams ir technologijoms, kurios bus naudingos platesnei pasaulinei faktų tikrinimo ekosistemai, palaikyti.
 • PP yra IFCN „Koronaviruso faktų tikrinimo dotacijos“, skirtos remti projektus, kuriais siekiama kovoti su dezinformacija apie COVID-19, laimėtoja.
 • PP yra viena iš keturių Europos partnerių, sudarančių Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos (EDMO) konsorciumą. Projektas buvo pradėtas 2020 m. birželio mėn. per Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. Connecting Europe Facility, CEF), kurios tikslas yra paremti daugiadisciplinės bendruomenės kūrimąsi ir darbą, siekiant geriau suprasti ir išryškinti dezinformaciją bei padidinti visuomenės atsparumą jai.
 • PP atstovai yra Italijos ryšių institucijos (AGCom) techninės lentelės dėl pliuralizmo garantijų ir informacijos teisingumo skaitmeninėje platformoje nariai.
 • PP direktorius yra 2020 m. balandžio mėn. Italijos vyriausybės įsteigto dezinformacijos apie COVID-19 stebėjimo skyriaus narys.
 

Šiuo metu „Pagella Politica“ personalą sudaro apie 15 žmonių, įskaitant visą darbo dieną dirbančius darbuotojus, ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus ir išorės bendradarbius. PP atstovai dalyvavo daugelyje politikos ir tyrimų iniciatyvų, skirtų faktų tikrinimui.

Silvia

Cavasola

Gabriele

Giampieri

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, kurioje siekiama vykdyti mokslą ir verslą integruojančias studijas vadovaujantis jėzuitiška Šv. Ignaco ugdymo paradigma.
Kolegija įsteigta 2010 metais Kaune, Lieuvoje. Steigėjai – Kauno arkivyskupija, Lietuvos jėzuitų provincija ir UAB „Ortopedijos klinika“. Šv. Ignaco Lojolos kolegija siūlo aštuonias studijų programas, tokias kaip Ortopedijos technologija, Grožio terapija, Kulinarinis menas, Skubi medicinos pagalba, Įvaizdžio dizainas, Socialinis darbas, Svetingumo vadyba ir Sielovadinė rūpyba. Institucijos akademinę bendruomenę sudaro apie 70 dėstytojų su akdeminiais ir profesiniais įgūdžiais, ir 390 studentų.
Šv.Ignacas Lojolos kolegija skatina profesinius ir tarpdisciplininius taikomuosius mokslinius tyrimus, teminių projektų vystymą, partnerystę ir bendradarbiavimą Europos ir pasaulio tarpdisciplininių tyrimų tinkluose, atlieka užsakomus taikomuosius tyrimus privataus ir viešojo sektoriaus institucijoms.
Taikomųjų tyrimų rezultatai naudojami studijų procese, publikuojami mokslo žurnaluose, pristatomi konferencijose. Šv. Ignaco Lojolos kolegija taip pat skatina studentų taikomąją mokslinę veiklą: studentai kviečiami dalyvauti konferencijose, įtraukiami į bendrus projektus.
Pagrindiniai asmenys, dalyvaujantys projekte SPOTTED, turi socialinių mokslų daktaro laipsnius, todėl jie įgyję daug žinių ir įgūdžių ryšium su informacijos atranka, naujų žinių kūrimu ir projektų valdymu bei geba pritaikyti savo žinias ir įgūdžius įgyvendinant šį projektą.

Dr. Aivaras

Anužis

Dr. Kristina

Grumadaitė

Europos švietimo ir mokymosi institutas – EELI

Europos švietimo ir mokymosi institutas – EELI – yra Mokymosi visą gyvenimą centras/ 1 lygis (KDVM 1), sertifikuotas EOPPEP (Nacionalinė kvalifikacijų ir profesinio orientavimo sertifikavimo organizacija).
EELI siūlo paslaugas įvairiose švietimo ir mokymo programose; siekia aktyviai prisidėti prie įvairaus amžiaus žmonių mokymosi visą gyvenimą ir stiprinti bendradarbiavimą švietimo srityje visoje Europoje. Institutas tvirtai laikosi idėjos, kad žmonės tiesiog nenustoja mokytis, ir per savo darbą ir tarptautinį tinklą EELI skatina mokslinius tyrimus, regioninę plėtrą ir sanglaudą, tarptautinių partnerysčių plėtrą ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.
EELI kuria ir plėtoja švietimo programas: padeda suinteresuotosioms šalims dirbti kartu, plėtoti, dalytis ir perduoti geriausią praktiką bei novatoriškus metodus; kuria ir testuoja mokymo turinį ir medžiagą, organizuoja seminarus, praktinius užsiėmimus ir mokymus pedagogams, instruktoriams, mokytojams, specialistams, bedarbiams ir jauniems darbuotojams.

Darbuotojai:
Europos švietimo ir mokymosi instituto konsultacinė komanda yra aukštos kvalifikacijos ir turi patirties rengiant ir valdant edukacinius projektus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Dėl savo darbuotojų akademinės kvalifikacijos ir darbo patirties EELI specializuojasi visų lygių socialinių tyrimų, švietimo ir mokymo srityse, įskaitant istorijos ir kultūros studijas, Europos studijas, aplinkosaugos studijas ir menus.

Ms. Kalli

Rodopoulou

Ms. Chrysi

Koundouraki

Ms. Georgia

Zervaki

Ms. Venetia Kimioni


School Complex No 6

Mokyklos kompleksas Nr. 6 (Zespół Szkół nr 6) yra darbininkų klasės rajone. Jį sudaro pradinė mokykla, vidurinė mokykla ir technikos mokykla. Čia mokosi apie 320 mokinių ir 62 mokytojai. Vidurinės mokyklos klasėse daugiausia dėmesio skiriama meniniam ir teatriniam mokinių ugdymui bei jų verslumo įgūdžiams. Studentai reguliariai dalyvauja žurnalistikos seminare ir lankosi mūsų vietinėje televizijos ir radijo stotyje papildomų paskaitų.
Mokykla vadovaujasi vizija teikti aukštos kokybės pažangųjį mokymą, daugiausia dėmesio skiriant visapusiškam tobulėjimui ir akademikams. Mes stengiamės padėti savo mokiniams suprasti savo dalykus ir mokome juos mąstyti, kad mokydamiesi jie išmoktų susidurti su pasauliu. Mokykla skirta kurti atsakingus pasaulio piliečius.
Esame „tikrųjų draugų“ mokykla, kuri suteikia mokiniams saugumo ir priklausomybės jausmą mažai, bet ištikimai ir draugiškai grupei. Pagrindiniai mūsų tikslai – sudaryti sąlygas visapusiškam išsilavinimui ir kartu padėti mūsų mokiniams išnaudoti visas savo galimybes ir sėkmingai pereiti į pilnametystę bei tolesnio ir aukštojo mokslo, mokymosi ar darbo pasaulį. „Zespół Szkół nr 6“ siekia, kad kiekvienas mokinys galėtų efektyviai bendrauti ir bendrauti su kitais ir supančiu pasauliu, vertinti save ir savo pasiekimus, priimti ir parodyti toleranciją kitiems, dalyvauti ir prisidėti prie platesnės socialinės bendruomenės ir galiausiai vesti saugų, laimingą ir visavertį gyvenimo būdą. Esame ypač stiprūs tenkindami vaikų, turinčių sudėtingų ir daugialypių specialiųjų ugdymosi poreikių, daug specifinių sveikatos sutrikimų ir sindromų, poreikius. Visi mūsų darbuotojai yra rūpestingi, palaikantys, aistringai besimokantys ir aukštos kvalifikacijos. Jie dirba kartu kaip komanda, kad sudarytų struktūrizuotą mokymo programą, užtikrinančią gerus rezultatus.
Vroclavo miestas įvertino pagalbos neįgaliesiems svarbą ir naujų sprendimų diegimą bei suteikė mokyklai sertifikatą „Vroclavas be kliūčių“ kategorijoje „Visiems prieinama vieta“.
Mokykla taip pat pristatė el. mokymosi platformą, kuri padės mūsų mokiniams įgyti žinių nauju, novatorišku būdu. Mokytojai patys kuria ir publikuoja medžiagą bei pratimus, papildančius jau įgytas žinias.

Personalas:
Mokykloje dirba profesionalūs, atsidavę ir patyrę aukštos kvalifikacijos mokytojai. Esame visus šiuolaikinio ugdymo reikalavimus atitinkanti mokykla, kurioje kiekvienas mokytojas supranta mokinių poreikius ir elgiasi su jais individualiai, padeda savirealizuotis, palaiko jų tobulėjimą, kūrybiškumą ir gebėjimą susidoroti su naujomis ir sudėtingomis situacijomis.
Projekte dalyvaujantys mokytojai turi patirties vykdant įvairius tarptautinius projektus pagal ES programas, tokias kaip Comenius, Leonardo da Vinci ir Erasmus+. Mokykla taip pat turi patirties vykdant Etwinning projektus ir buvo apdovanota Europos kokybės ženklais

Marcin Królikowski

Kamila Górecka

#spotted